Ogłoszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 7/2021

na sprzątanie budynków wraz z otoczeniem, pozostających w zasobach Spółdzielni w Warszawie.

Formularz Specyfikacji przetargowej zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 300,- zł. tytułem zakupu Specyfikacji zamówienia na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  od 01 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku.

Termin składania ofert do dnia 21.06.2021 r. do godz. 9.30 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 r. o godz. 10.00 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są pracownicy działu techniczno-administracyjnego – tel. 22 831-60-38.

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 6/2021

  1. Wykonanie częściowego remontu nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Inflanckiej 19 (likwidacja miejscowych ubytków w nawierzchni parkingu oraz wykonanie studzienki odpływowej) w Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.
  2. Wykonanie częściowego remontu nawierzchni z kostki brukowej drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Dzika 4/4A (likwidacja miejscowych zastoisk wody) wraz z regulacją studzienek odpływowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  maj 2021 – lipiec 2021 rok.

Wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy) należy wnieść na konto
Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 13.30 w Biurze Spółdzielni.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 5/2021

na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Dzikiej 6 i Inflanckiej 19 (bez holi wejściowych).

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 300 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  październik 2021 – marzec 2022 rok.

Wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) należy wnieść na konto
Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia17 maja 2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 13.00 w Biurze Spółdzielni.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 4/2021

na wykonanie remontu konstrukcji schodów zlokalizowanych przy budynku usługowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  12.04 – 31.08.2021 roku.

Wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) należy wnieść na konto
Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 08.03.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 08.03.2021 r. o godz. 11.00 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 3/2021

na wykonanie remontu konstrukcji schodów zlokalizowanych przy budynku usługowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  12.04.2021 – 31.08.2021 roku.

Wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) należy wnieść na konto
Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 10.02.2021 r. o godz. 13.00 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 2/2021

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6  w Warszawie

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  Etap I   15.03 - 21.05.2021 roku, 

Etap II  27.09 - 30.11.2021 roku.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 10.02.2020 r. o godz. 12.40 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Artur Szot (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 1/2021

na remont balkonów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI” w Warszawie

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  29.03.2021 – 29.10.2021 roku.

Wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) należy wnieść na konto
Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 10.02.2021 r. o godz. 12.20 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Spółdzielnia odrzuci oferty niekompletne lub nie odpowiadające kryteriom określonym w Specyfikacji.
  3. Z tytułu przygotowania ofert Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Spółdzielni.
  4. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
  6. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału przedmiotu zamówienia.

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa