Ogłoszenia o przetargach

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 1/2022

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6 w Warszawie

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 300 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:    Etap I   15.03 - 20.05.2022 roku, 

Etap II  27.09 - 30.11.2022 roku.

Termin składania ofert do dnia 14.02.2022 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 14.02.2022 r. o godz. 12.00 w Biurze Spółdzielni. Z uwagi na wzrost liczby zakażeń koronawirusem odczytanie ofert nastąpi bez udziału oferentów; na pisemny wniosek oferenta organizator przetargu udzieli informacji o cenach oferentów uczestniczących w postępowaniu.   

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Artur Szot (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.

  


Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Spółdzielnia odrzuci oferty niekompletne lub nie odpowiadające kryteriom określonym w Specyfikacji.
  3. Z tytułu przygotowania ofert Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Spółdzielni.
  4. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
  6. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału przedmiotu zamówienia.

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa